พระ‍เยซูทรงสรุปว่า
คนที่สะสมไว้มากเพื่อจะได้เป็นเศรษฐีก็เป็นเช่นนี้แหละ
เขาไม่ได้เป็นคนมั่งมีตามความเห็นของพระ‍เจ้าเลย”
ดูเหมือนว่าถ้าวันที่เราต้องตายมาถึง
และเราอยากเป็นคนมั่งมี
เราก็ต้องเป็น “คนมั่งมีตามความเห็นของพระ‍เจ้า”