คำถามก็คือ จะหา “โค้ชดี” สำหรับเกมชีวิตได้จากที่ไหน?