ในเกมชีวิตเราก็ต้องการ “โค้ชดี”
ที่จะนำพาชีวิตของเราให้ผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ
จนพบกับชัยชนะ
เราก็ต้องการโค้ชดี